Facebooktwitterlinkedin

Karin-Doms.In 2013 is de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) gestart met het verzorgen van inspiratiegroepen. Het doel van de inspiratiegroepen is om onder begeleiding van een inspirator en moderator in kleinere groepen te werken aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do’s en de don’ts in de toezichtpraktijk bij woningcorporaties. Initiatiefnemer van deze inspiratiegroepen is Karin Doms, directeur WenD management, oprichter PIT Platform Innovatie in Toezicht en zelf ook commissaris.

Verdieping in kleinere kring
De VTW inspiratiegroepen zijn een doorontwikkeling van de bekende Toezichthouders om de Tafel (TodT) groepen, die inmiddels al enkele jaren door de VTW door het hele land worden georganiseerd. Karin Doms is sinds 2007 lid van de VTW. “De VTW levert voor veel commissarissen meerwaarde op door de degelijke, inhoudelijke bijeenkomsten en de vele publicaties over actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting en governance. Maar het viel me op dat er bij veel commissarissen behoefte was aan een omgeving waar zij zich konden melden voor een verdieping in kleinere kring. De echte praktijk van het toezicht houden is vaak subtiel en weerbarstig, dat laat zich niet vangen in regels en codes.” Daarom bedacht zij in samenspraak met Albert Kerssies de inspiratiegroepen voor de VTW. “Wij gaan bijvoorbeeld in op thema’s als het omgaan met onbestemde twijfels over het gedrag van collega’s, het goed invullen van de rol van de voordrachtscommissaris en het vergroten van het zicht op je eigen blinde vlekken. Ook het toetsingskader en het thema boardroom dynamics komen veelvuldig voorbij.” Een inspiratiegroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal 10 deelnemers die elkaar niet kennen of tegenkomen in hun zakelijke omgeving. “Wij willen zo veel mogelijk waarborgen dat mensen zich vrij voelen om open een transparant te kunnen zijn. Alle besproken dilemma’s blijven binnenskamers en ik koppel ook geen individuele kwesties terug aan de VTW.”

Diepgaande professionele vraagstukken
Doms: “Tijdens onze sessies wordt ingegaan op de inhoudelijke, puur professionele kanten van het toezichthouderschap. Veel commissarissen stellen zichzelf de vraag: wanneer ben ik nou echt een goede commissaris? Wanneer doe ik het nou goed? Alle aspecten van boardroom dynamics komen voorbij. Het is prettig om van gedachten te kunnen wisselen met mensen die in een vergelijkbare rol zitten. Uiteraard gaan mensen ook persoonlijk de diepte in. Complexe professionele vraagstukken hebben nu eenmaal altijd een duidelijk persoonlijk element.”

Smaak, sfeer en kleur
De inspiratiegroepen zijn volgens Doms iedere keer weer anders. “Er is onvermijdelijk een verschil in smaak, sfeer en kleur. Dat maakt het bijzonder aardig, ook voor mijzelf. Ik doe iedere keer weer nieuwe inzichten op. Daar komt bij dat iedere groep een eigen dynamiek heeft. Ik leid de groep, maar andersom is dat ook zeker het geval.” In totaal nemen commissarissen deel aan een drietal sessies. Bij de eerste bijeenkomst wordt veel aandacht besteed aan een persoonlijke kennismaking en aan het inventariseren van dilemma’s. “Ik nodig mensen uit om hun dilemma te formuleren als open vraag met het woordje ‘ik’ erin”, vertelt.

Doms. “Bijvoorbeeld: hoe zit het nou met de verhouding tussen mijn Raad van Commissarissen en de bestuurder en welke rol speel ik daarin? Ik daag hen net zo lang uit tot het echt een persoonlijk vraagstuk wordt. Een belangrijke voorwaarde is dat mensen zelf proberen na te denken over hun dilemma. Ik wil voorkomen dat de rest van de groep iemands antwoord gaat invullen. Vragen stellen is dan ook een belangrijk onderdeel van het proces.” Het is Doms het afgelopen jaar opgevallen dat de inspiratiegroepen een schat aan informatie opleveren. “De bijeenkomsten geven een geweldige dwarsdoorsnede van wat er speelt binnen het toezicht in corporatieland. Ook de reacties van deelnemers zijn vooral positief. Een citaat: “Verrassend hoe snel je in deze setting tot nieuwe of verdiepte inzichten kunt komen.” Ik nodig iedere toezichthouder van harte uit om deel te nemen. Ook als er niet direct een concrete aanleiding is, kan het bijzonder verhelderend werken.”

U kunt zich aanmelden voor een VTW inspiratiegroep via bureau@vtw.nl.

Facebooktwitterlinkedin